1.        Üldtingimused 
1.1.     Käesolevad Kasutajatingimused reguleerivad Kasutaja ja Portaalipidaja vahelisi suhteid Portaali kasutamisel. 
1.2.     Lisaks Kasutajatingimustele lähtutakse Kasutaja ja Portaalipidaja vaheliste suhete reguleerimisel Portaali Hinnakirjast, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning headest tavadest ja kommetest. 

2.      Mõisted 
         Kasutaja(d) - füüsiline isik, kes on registreerinud ennast Portaali kasutajaks ja nõustunud käesolevate Kasutajatingimustega. 
         Portaalipidaja - DataMe OÜ, registrikood 12818421, asukoht Harjumaa, Tallinn, Uus tn. 12, 10111 e-post info@datame.eu 
         Portaal - aadressil www.datame.eu asuv Tehingute vahendamise ja dokumentide haldamise keskkond, mida haldab Portaalipidaja ja mille vahendusel on Kasutajatel võimalus sõlmida teiste Kasutajatega Tehinguid. 
         Tehing – Portaalis Kasutajate vahel sõlmitav ostu-müügileping. 
         Pakkumus - Omandaja poolt Sooviavaldusele tehtav pakkumus loovutamiseks pakutud isikuandmete nõudeõiguse omandamiseks. 
         Loovutaja - füüsiline isik, kes on Kasutaja ning vähemalt 20-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik/alaline elanik ja kes on esitanud Sooviavalduse, st. avaldanud Portaali vahendusel soovi edastada temaga seotud isikuandmed.
         Omandaja - füüsiline isik, kes on Kasutaja ning vähemalt 20-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik/alaline elanik ja kes on esitanud Portaali vahendusel Pakkumuse.
         Koostööpartner – Portaalipidaja ja Omandaja lepinguline partner, kes pakub finantsteenust. 
         Haldustasu – Loovutaja poolt Portaalipidajale makstav tasu Tehingu vahendamise ja dokumentide haldamise eest. 
         Parool – Kasutaja poolt Portaalis registreerimisel määratud parool. 
         Hinnakiri – dokument, milles on sätestatud Portaali vahendusel Tehingute sõlmimise tasud. 
         Kolmas isik – isik, kes ei ole Koostööpartner, Loovutaja, Omandaja ega Kasutaja. 
         Kontroll – Koostööpartneri poolt teostatav Loovutaja isikuandmete vastavuse kontroll ja andmete õigsuse kinnitus. 
         Loovutamise otsus – otsus, mille Omandaja on teinud Loovutajalt saadud Sooviavalduse alusel ning millest ta on Loovutajat teavitanud. 
         Isikuandmed - isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on (IKS §4 lg.1). 

3.        Portaali Kasutajaks registreerimine 
3.1.     Portaali Kasutajaks saavad registreerida füüsilised isikud. 
  
4.        Portaali kasutamine ja Tehingu sõlmimine 
4.1.     Kasutajal on õigus sõlmida Portaali vahendusel kõiki Tehinguid. 
4.2.     Tehingu sõlmimise algatamiseks tuleb Kasutajal ehk Loovutajal esitada Portaali vahendusel Sooviavaldus, millele Omandaja kuvab Portaalis ja saadab Loovutaja e-posti aadressile Pakkumuse. 
4.3.     Makse teostamisel ja Koostööpartnerilt raporti saamisel teeb Omandaja Loovutamise otsuse. 
4.3.1.  Juhul kui Loovutamise otsus on negatiivne, tagastatakse Loovutaja poolt Koostööpartnerile tasutud teenustasu Loovutaja kirjaliku avalduse alusel. Avaldus teenustasu tagastamiseks tuleb Loovutajal esitada Portaalipidajale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe (1) kalendripäeva jooksul arvates negatiivse Loovutamise otsuse saamisest kirjalikult, omakäelise- või digitaalallkirjaga allkirjastatult, Portaalipidaja postiaadressile asukoht Harjumaa, Tallinn, Ristiku tn 4-10, 10612 või e-postile info@datame.eu. Teenustasu tagastatakse Koostööpartneri poolt seitsme (7) pangapäeva jooksul arvates nõuetekohase avalduse saamisest. 
4.3.2.  Positiivse Loovutamise otsuse korral edastab Koostööpartner Portaalipidajale ja Omandajale vastava info, misjärel Portaalipidaja edastab Loovutaja e-postile kõik Tehingu dokumendid ning Omandaja teostab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe (1) kalendripäeva jooksul, Tehingu tingimustele vastava ülekande Loovutaja arveldusarvele. 
4.3.3.  Pärast punktis 4.4.2. nimetatud toiminguid loetakse Tehing sõlmituks. 
4.4.     Täpsed Tehingu tingimused on sätestatud Loovutaja ja Omandaja vahel sõlmitava Tehingu dokumentides. 
4.5.     Lisaks punktis 4.3. sätestatud tasule kohustub Loovutaja pärast Tehingu sõlmimist tasuma  Haldustasu Koostööpartneri poolt väljastatava nõude alusel ja tingimustel. 

5.        Portaalipidaja vastutus 
5.1.     Portaalipidaja ei vastuta: 
5.1.1.  Kasutajate poolt Portaali kaudu sõlmitud Tehingute täitmise või täitmata jätmisest tulenevate kahjude, saamata jäänud tulu vms eest; 
5.1.2.  Kasutaja poolt Portaalis avaldatud informatsiooni vastavuse eest tegelikkusele. 
5.2.     Portaalipidaja vastutab: 
5.2.1.  Portaali kasutamisega seotud tehniliste rikete viivitamatu eemaldamise eest; 
5.2.2.  Portaali vahendusel sõlmitud Tehingute dokumentide arhiveerimise ja elektroonilise säilitamise eest; 
5.2.3.  Kasutajaks registreerimisel avaldatud Isikuandmete konfidentsiaalsuse eest, va. juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. 
5.3.     Portaalipidaja kohustub Hinnakirjas kavandatavatest muudatustest teavitama Kasutajat 30 päeva ette, saates teate uue Hinnakirja kohta Kasutaja e-posti aadressile või avaldades vastavasisulise teate uue Hinnakirja kohta Portaalis. Uue Hinnakirja kehtestamine on Portaalipidaja ühepoolne õigus ega vaja Kasutaja heakskiitu. 

6.        Kasutaja vastutus 
6.1.     Kasutajal on keelatud: 
6.1.1.  Portaali kasutamine vastuolus Kasutajatingimuste, seaduste või heade kommetega, s.h. pettuse või ebaseaduslike toimingute tegemiseks; 
6.1.2.  Parooli avaldamine või kättesaadavaks tegemine Kolmandatele isikutele või Portaali sisenemine Kolmanda isiku isikukoodi ja parooliga. 

7.        Lõppsätted 
7.1.     Kasutaja kinnitab, et on Kasutajatingimustega tutvunud, need on talle arusaadavad ning ta kohustub neid täitma. 
7.2.     Käesolevad Kasutajatingimused on sõlmitud Portaali vahendusel ja kinnitatud Kasutaja poolt elektrooniliselt. 
7.3.     Pooltel on õigus igal ajal saada koopiaid Portaalis olevatest Poolt puudutavatest ja säilitatavatest dokumentidest vastavasisulise taotluse alusel Portaalipidajale. Dokumentide väljastamisel eelnimetatud viisil kohustub taotleja Pool tasuma teenustasu vastavalt Hinnakirjas sätestatule. 
  

Kontakt